Orchid varna, 0%
Калиакрия
Район
  • Изберете град ...
Квадратура от
 
подробно търсене

Данък върху недвижимите имоти в България

« назад

Законовата уредба обхваща чл. 10-28 на раздел първи от Закона за местните данъци и такси.  С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроени земеделски и горски земи (за действително застроената площ и прилежащия й терен). Данъчно задължено лице е собственикът на недвижимия имот, а при учредено вещно право на ползване - ползвателят. Когато правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък, който съответства на частите им.За новопостроените сгради (части от сгради) или придобитите по друг начин имоти собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък, който се дължи от началото на следващия месец, през който е завършено строителството, или е започнала експлоатацията на имота, или е настъпила промяна в собствеността, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя. Уведомяването на данъчните служби е необходимо и причастично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на имотите от необлагаеми в облагаеми и обратно.

 

Данък сгради се определя върху данъчната оценка на имота в размер 1,5 на хиляда.Данъкът може да се плати на четири равни вноски до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим. При плащане на цялата сума наведнъж до 31 март се ползва 5 на сто отстъпка.Когато към 1 януари на годината сборът от данъчните оценки на имотите е над 100 млн. лв, се дължи допълнителен данък в размер на 3 на хиляда върху превишението на тази стойност.

 

Самата данъчна оценка се изготвя от данъчния орган по местонахождение на имота. Законът предвижда още за единствено жилище, което задоволява нуждите на семейството през по-голямата част от годината, дължимият данък сгради да е с 50 на сто намаление. Прави се разлика между основно и единствено жилище. Притежателите на повече от едно жилище плащат по облекчена тарифа само за едно от тях, за това, в което живеят. За инвалидите отстъпката е 75%.

 

Пълен размер на данък сгради се дължи и в случай, когато един от съпрузите притежава наследствен апартамент, но живее в дом, собственост на другия съпруг.

Освобождават се от данък: имотите на общините, държавата, читалищата, молитвените домове, музеите, галериите, библиотеките, сградите, собственост на чужди държави, на Българския Червен кръст, на висшите учебни заведения и академиите, имотите за обществени нужди (паркове, игрища, транспорт) и др.

 

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

» Данъкът се заплаща, независимо дали недвижимият имот се използва или не.

» Не се облагат с данък земеделските земи, горите и стопанските сгради, ползвани за селскостопанска дейност от земеделските производители.

» Не се облагат с данък за период от 5 години имоти, собствеността за които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, както и сгради, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване.

» Арендаторите не плащат данък върху наетите недвижими имоти, защото той се дължи от арендодателя (чл. 7, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието и изм. в ДВ, бр. 35, 1999 г.).

 

Препоръчани
Пълна правна защита и юридически консултации!
Смяна статут на земеделски земи
© 2006-2023 Инвестмарк ЕООД. Всички права запазени.
E-mail адреса Ви*: