Задание за търсене на имот
Есенция - Св. Константин и Елена
Район
  • Изберете град ...
Квадратура от
 
подробно търсене

» Защо да избера nedvizhimosti.eu?

» Как да стартирам търсенето на имоти в сайта nedvizhimosti.eu?

» Какви са таксите и комисионните на nedvizhimosti.eu?

» Как да организирам оглед на имот предлаган от сайта nedvizhimosti.eu?

» Как мога да закупя имот чрез ипотека?

» Как мога да резервирам имот предлаган от nedvizhimosti.eu?

» Какво представлява предварителния договор?

» Може ли да се купи ипотекиран имот?

» Как се продава имот в съсобственост?

» Какви документи са необходими при покупко-продажба на имот?

» Какви са таксите при нотариална сделка за покупко–продажба на недвижим имот?

» Къде и кога трябва да декларирате новозакупен недвижим имот?

» Какви са данъците върху недвижемите имоти в Република България?

 

Ако имате друг въпрос, моля изпратете запитване.

 

Защо да избера nedvizhimosti.eu?

Nedvizhimosti.eu е най-новият и бързоразвиващ се портал за недвижими имоти в България. Създаден е след дългогодишни проучвания и анализи на пазара. Обърнато е особенно внимание на всеки един детайл касаещ бъдещите собственици на имоти. Внимателно и стриктно са подбрани всички имоти предлагани от нас, а екипът който се грижи за това е с дългогодишен опит в покупко-продажбите на недвижими имоти в България. Ние гарантираме качествено и коректно обслужване, без компромис. Ще получите от нас професионална консултация и приятелски съвет.

 

Как да стартирам търсенето на имоти сайта nedvizhimosti.eu?

Всички потребители на сайта имат възмжност да осъществяват конкретно търсене на недвижими имоти по три начина: чрез секция „Търсене”, която отваря подробната търсачка на сайта; чрез кратката търсачка, разположена в горния десен ъгъл  на сайта и чрез линковете за бързо търсене. Когато изберете имот, който ви интересува, изпратете писмо със своите въпроси. За тази цел използвайте линка « Изпратете запитване за офертата », разположен под снимките и картата на всяка оферта. Ако желаете да направите оглед, ще е необходимо да ни уведомите предварително за да бъде организиран такъв.

 

Какви са таксите и комисионните на nedvizhimosti.eu?  

Всички оферти предложени в сайта www.nedvizhimosti.eu се продават без комисионна за купувачите. Ако при осъществяване на оглед вие използвате служебен автомобил на „nedvizhimosti.eu”, ние ще ви таксуваме разстоянието на изминатия пробег. Таксата по транспортните разходи е 0.50 лв/км., но ако купите имот от нас всички транспортни разходи ще ви бъдат възстановени. Екипът на „nedvizhimosti.eu” предлага широк обхват от услуги, касаещи следпродажбеното обслужване и поддръжка на недвижимите имоти. Ако се интересувате от конкретна услуга и цена, моля изпратете запитване до нас.

 

Как да организирам оглед на имот предлаган от сайта nedvizhimosti.eu?

Еденственото, което трябва да направите е да се свържете с нас чрез e-mail или телефон. Посочете ни имота или имотите, които искате да видите и ние ще организираме оглед в удобно за вас време. Молим за предизвестие от няколко дни, за да можем да резервираме дата и час за оглед и да осигурим достъп до конкретния имот. Огледите осъществявани от нас са напълно безплатни. Ако имате нужда от транспорт, ние можем да ви го осигурим. Преди осъществяването на оглед с наши консултанти е необходимо да подпишите „Декларация за оглед на имот”.

 

Как мога да закупя имот чрез ипотека? 

Може да се свържете с наш консултант да уточните параметрите на желания от вас кредит. Благодарение на нашите контакти и споразумения с едни от водещите банкови и кредитни институции в България, можем да ви съдействаме за бързо одобрение на жилищен кредит.

 

Как мога да резервирам имот предлаган от nedvizhimosti.eu?

За резервирането на конкретен имот вие трябва първо да се свържете с нас. Веднага след това е необходимо да бъде направено плащане на резарвационен депозит (капаро), като стойността му се определя от продавача на конретния имот. Обикновенно стойността на капарото е в размер на 10% от продажната цена на имота. Капарирането на имота ви гарантира, че той ще бъде спрян от продажба за период от време. При плащането на капарото продавача подписва предварителен договор с купувача и се ангажира да не го продава на други лица по време на действието на този договор. Ако купувачът се откаже от сделката губи платеното капаро.

 

Какво представлява предварителния договор?

Предварителният договор за продажба на недвижим имот е съглашение между продавача и купувача. Той съдържа основните елементи на окончателния договор (данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н.). Предварителният договор за продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор, с който да се прехвърли правото на собственост върху имота. Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено в размер на 10% от стойността на имота.

 

Може ли да се купи ипотекиран имот?

Във връзка с членството на България в Европейския съюз и законовите уредби, свързани с по-благоприятните условия за отпускане на кредити от банките в последните няколко години, голяма част от инвеститорите и частните предприемачи в страната се ползват именно от такъв вид кредитиране на дейността си. Това неизменно води до ипотекиране на собственост и последващи тежести върху нея. Според законодателството може да се закупи ипотекиран имот, но купувача трябва много добре за е запознат с клаузите на ипотечния договор и да бъде правилно консултиран относно начините за погасяване на кредита, условията на банката – кредитор и необходимите документи за това. Кредитът може да бъде погасен от продавача или от купувача. Това се договаря предварително между двете страни.

 

Как се продава имот в съсобственост?

Има две възможности за продажба на имот в съсобственост:

1. Ако всички съсобственици желаят да продадат имота и са постигнали съгласие с цената, те трябва да се явят пред Нотариус и да потвърдят своето съгласие за продажба. Възможно е вместо да губят ценно време, да упълномощят с нотариално заверено пълномощно един от съсобствениците, който да представлява останалите в процеса на организацията на сделката и при изповядването й пред Нотариус.

2. Ако някой от съсобствениците не желае да продава, имота не може да бъде продаден като цяло. В този случай съсобственикът, който желае да продаде своята идеална част от имота трябва да я предложи първо на другите съсобственици и то на цената, на която ще продава. Ако от тях последва писмен отказ да закупят неговата част, може да я обяви на пазара на недвижимости. Ако продавачът-съсобственик продаде своята идеална част от имота на по-ниска цена от предложената на бившите си съсобственици, то последните имат право да предявят иск за разваляне на сделката.

 

Какви документи са необходими при покупко-продажба на имот?

За да се извърши продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:

1. Ако продавачът е физическо лице следва да представи документ за  самоличност, ако продавачът е   юридическо лице – документ удостоверяващ регистрацията му по установения от закона ред.

2. Документ, удостоверяващ правото му на собственост върху имота – нотариален акт или друг документ определен в закон.

3. Ако се продава жилищен имот, който е в процес на строителство, продавачът следва да представи необходимите строителни книжа и документи, удостоверяващи законността на строежа.  

4. Данъчна оценка на имота.

5. Скица на имота.

6. Удостоверение за липса или наличие на тежести върху имота.

7. В случай, че продавачът се представлява от пълномощник е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно. 

 

Какви са таксите при нотариална сделка за покупко–продажба на недвижим имот?

Дължими такси и данъци при нотариалното изповядване на покупко- продажбата:

1. Нотариални такси, съгласно Тарифа за нотариалните такси – размерът зависи от цената на имота.

2. Такса за вписване на нотариалния акт в Агенция по вписванията - 0.1% от цената на имота .

3. Местен данък (общински) – от 2% до 4 % от цената на имота /в зависимост от района и общината в която се намира съответния имот/.

4. Банкови такси за преводите на отделните такси.

5. Такса за изготвяне на нотариалния АКТ, проверка на имота, изготвяне на пълномощни и декларации, съпътстващи сделката.

Таксите и данъци при нотариалната сделка зависят от цената на продавания имот. Ако няма изрична и точна договорка между двете страни таксите обикновено се плащат от купувача на имота.

 

Къде и кога трябва да декларирате новозакупен недвижим имот?

Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки ново придобит имот – сграда или част от сграда, се декларира в двумесечен срок от датата на нотариалния акт.

Ако е закупен жилищен имот и сградата, в която същият се намира няма още Разрешение за ползване /АКТ 16/, декларирането се извършва в двумесечен срок от датата на издаването на това Разрешение.

Декларацията по чл.14 от ЗМДТ се подава в съответното подразделение на Данъчната служба – по местонахождение на имота.

Декларирането на имота може да се извърши от единия собственик с една декларация, или от всеки съсобственик, с отделни декларации.

При подаване на декларацията се представят и ксерокопия на Нотариалния акт за собственост, Разрешението за ползване на сградата и други документи, удостоверяващи верността на вписаните данни в Декларацията.

Декларирането може да се извърши и от упълномощено от собственика лице.

Данъчната декларация се подава еднократно. Ако в последствие има извършена промяна на някое от обстоятелствата в нея се подава коригираща декларация.

 

Какви са данъците върху недвижемите имоти в Република България?

Плащането на данъците и таксите, дължими от собствениците на имоти се извършва съгласно Закона за местните данъци и такси. Данъчно задължено лице е собственикът на недвижимия имот, а при учредено право на ползване - ползвателят. Когато правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък, съответстващ на дела им. Данъците, които се дължат за имотите в РБългария са:

1. ДАНЪК СГРАДИ, който се определя на база данъчната оценка на имота. Данъка се плаща до 31 март на съответната година, с 5% отстъпка. Плащането може да стане и разсрочено – на четири вноски -  до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември. Данъкът се заплаща, независимо дали недвижимият имот се използва или не. Ако закупения апартамент или къща е основно жилище на собственика, то данъка се намаля с 50%.

Законодателството предвижда и случаи на освобождаване от данък, като например -не се облагат с данък земеделските земи, горите и стопанските сгради, ползвани за селскостопанска дейност от земеделските производители и др.

2. ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /ТАКСА СМЕТ/ - тази такса се определя всяка година от Общинския съвет към общината, в която се намира имота и начинът на плащането й е същия както и данъка за сградите.

Препоръчани
Наем на автомобил, личен шофьор, трансфери, екскурзии
Смяна статут на земеделски земи
© 2006-2023 Инвестмарк ЕООД. Всички права запазени.
E-mail адреса Ви*: